สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ปฎิทิน
July 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
สถิติ
เปิดเมื่อ25/02/2019
อัพเดท27/06/2024
ผู้เข้าชม134490
แสดงหน้า261768
งานคุณภาพ
y
(เข้าชม 1756 ครั้ง)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2564

EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเอกสารแนบ :
EB 1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 1.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 1.6 link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันเอกสารแนบ :
EB 2.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
EB 2.1.2 นโยบายของผู้บริหาร
EB 2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
EB 2.1.4 หน้าที่และอำนาจ
EB 2.1.4.1 หน้าที่และอำนาจตามกฎกระทรวง 2560
EB 2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
EB 2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูล
EB 2.1.7 ข้อมูลการติดต่อ
EB 2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
EB 2.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
EB 2.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
EB 2.1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
EB 2.1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564
EB 2.1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ
EB 2.1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
EB 2.1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 
EB 2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
EB 2.2.1 แผนปฏิบัติการเชิงกุลยุทธ์โรงพยาบาล
EB 2.2.2 แผนยุทธศาสต์โรวพยาบาลปี 2564
EB 2.2.3 วิสัยทัศน์โรงพยาบาลปี 2564
EB 2.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานฯ
EB 2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานฯ
EB 2.5 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไชปัญหากรณีร้องเรียนฯ
EB 2.6 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีที่มีการร้องเรียนฯ
EB 2.7-8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ
EB 2.9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
EB 2.9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
EB 2.9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
EB 2.9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
EB 2.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
EB 2.10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

EB 3 หน่วยงานมีรางานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เอกสารแนบ :
EB 3.1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหาร และเผยแพร่เว็บไซต์
EB 3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
EB 3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
EB 3.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์

EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564เอกสารแนบ :

EB 4.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุมัติเผยแพร่ฯ
EB4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
EB 4.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
EB 4.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
EB 4.2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์
EB 4.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ 
EB 4.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
EB 4.3.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์
EB 4.3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
EB 4.3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย
ไตรมาส 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายตุลาคม2563-ธันวาคม2563
- ชุด 1 
- ชุด 2
ไตรมาส 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายมกราคม 2564 - มีนาคม 2564
- ชุด 1
- ชุด 2
ไตรมาส 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเมษายน 2564 - กรกฎาคม 2564
- ชุด 1
- ชุด 2
ไตรมาส 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายสิงหาคม 2564 - กันยายน 2564
- ชุด 1
- ชุด 2

EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เอกสารแนบ :
EB 5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ เผยแพร่เว็บไซต์ 
- รายงาน ม.ค.64
- รายงาน ก.พ.64
- รายงาน เม.ย.64
- รายงาน พ.ค.64
- รายงาน มิ.ย. 64
- รายงาน ก.ค. 64
- รายงาน ส.ค. 64
EB 5.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร.1)
- สขร ส.ค. 64
สขร ก.ค. 64
สขร มิ.ย. 64
สขร1 พ.ค.64
สขร1 เม.ย.64 
สขร1  มี.ค.64
สขร1  ก.พ.64
สขร1 ม.ค.64
สขร1 ธ.ค.63
- สขร1 พ.ย.63
- สขร1 ต.ค.63
EB 5.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
- ฟอร์ม ม.ค.64
- ฟอร์ม ก.พ.64
- ฟอร์ม มี.ค.64
- ฟอร์ม เม.ย.64
- ฟอร์ม พ.ค.64
- ฟอร์ม มิ.ย.64
- ฟอร์ม ก.ค.64
- ฟอร์มส.ค.64

EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
EB 6.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริการสูงสุดของหน่วยงาน
EB 6.2 นโยบายทรัพากรบุุคลการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริการสูงสุดของหน่วยงาน
EB 6.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อที่สาธารณะ

EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 
EB 7.1 /7.2/7.3 บันทึกและคำสั่งผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
EB 7.4 รายงานการประชุม
EB 7.5,6 บันทึกแจ้งเวียนและเผยแพร่
EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ 
EB 8(1) บันทึกไตรมาส 3
EB 8(1) ฟอร์มเผยแพร่ไตรมาส3
EB 8(2) ประกาศไตรมาส3
EB 8(1)บันทึก
EB 8(2)ประกาศ

EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 
EB 9.1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
EB 9.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
EB 9.1.2 โครงการ
EB 9.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม
EB 9.3-4 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
EB 9.5 ภาพกิจกรรม
EB 9.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่่อสาธารณะ

EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 
EB 10.1 คู่มือร้องเรียนทั่วไป
EB 10.2 คู่มือร้องเรียนทุจริต
EB 10.3 บันทึกกำกับ
EB 10.4 หลักฐานช่องร้องเรียน
EB 10.5 บันทึกเผยแพร่
EB 10.6,7 บันทึกเผยแพร่

EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 
EB11.1,2บันทึกกำกับ+เผยแพร่

EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
EB 12.1.1 ขออนุมัติโครงการ
EB 12.1.2 โครงการ
EB 12.2,3 รายงานการประชุมวางแผนแลกเปลี่ยน
EB 12.4,6 บันทึกกำกับและเผยแพร่
EB 12.5 ภาพกิจกรรม 

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 

EB 13.1  บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง
EB 13.2  ประกาศ ป้องกันรับสินบนทุกรูปแบบ 
EB 13.3 บันทึกแจ้งเวียน
EB 13.4 บันทึกรายงานสรุปผล 
EB 13.5 แบบฟอร์มเผยแพร่

EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
-EB 14.1 บันทึกข้อความลงนามสั่งการ
-EB 14.2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมคืนพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่่วยงานของรัฐ
-EB 14.3 มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมคืนพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่่วยงานของรัฐ
-EB 14.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ
-EB 14.5 แบบฟอร์มเผยแพร่

EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน 
-EB 15.1 บันทึกข้อความลงนามสั่งการ
-EB 15.2 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ
-EB 15.3 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
-EB 15.4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2 และ ข้อ3
-EB 15.5 แบบฟอร์มการผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 
-EB 16.1 บันทึกขอประกาศ
-EB 16.2,3 ประกาศเจตรารมณ์
-EB 16.4,5 รูปถ่ายเผยแพร่

EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน 
-EB 17.1 ขอเผยแพร่แผนการป้องกัน
-EB 17.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน
-EB 17.3,4 แผนส่งเสริมคุณธรรม+เผยแพร่

EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน 
-EB 18.1 บันทึกรายงานกำกับ
-EB 18.2,3 บันทึกรายงานและเผยแพร่
-EB 18 ข้อ 2 รายงานผลแผนการป้องกัน
  EB 18 ข้อ 2 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน

EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
-EB 19.1 ขออนุมัติประชุมความเสี่ยง+เผยแพร่
-EB 19.2 รายงานประชุมความเสี่ยง
-EB 19.3 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
-EB 19.4 ขออนุญาตเผยแพร่

EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
-EB 20.1,2 บันทึกและแนวทาง
-EB 20.3 แจ้งเวียน
-EB 20.4 บันทึกกำกับติดตาม
-EB 20.5 เผยแพร่

EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
-EB 21.1 หลักฐานการอบรม 
-EB21.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
-EB21.1.2 โครงการ
-EB 21.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
-EB 21.3-4 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
-EB 21.5 ภาพกิจกรรม
-EB 21.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่

EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” 
EB 22.1 บันทึกอนุมัติโครงการ
EB 22.2 รายชื่อ
EB 22.3 บันทึกเผยแพร่
EB 22.4 รายงานการประชุม
EB 22.5 ภาพกิจกรรม

EB 23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG…………………… 
EB 23.1 ภาพกิจกรรม
EB 23.2 รายงานแผน
EB 23.2 รายชื่อสมาชิก
EB 23.4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม
EB 23.5 เผยแพร่

EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
EB 24.1 บันทึกประกาศลงเว็บ
EB 24.2 บันทีกประกาศเจตนารมณ์
EB 24.3 แนวปฏิบัติ
EB 24.4 บันทึกประกาศแจ้งเวียน
EB 24.5,6 แบบรายงาน+เผยแพร่

 

        
  นายแพทย์สมยศ จารุโภคาวัฒน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม
บริการข้อมูล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง